STUTTGART BURLESQUE FESTIVAL 2016 • GRAND GALA • FRIEDRICHSBAU VARIETÉ

FOTOS: DAGGI BINDER / MAIZUCKER.DE

FOTOS: JÜRGEN SCHALL / SCHALL-PHOTO.DE

STUTTGART BURLESQUE FESTIVAL 2016 • CONTEST NIGHT • KELLER KLUB

FOTOS: JÜRGEN SCHALL / SCHALL-PHOTO.DE

Bild